WYGRAJ TRENING Z AGNIESZKĄ RYLIK

   

Regulamin konkursu
„Wygraj trening z Agnieszką Rylik i catering dietetyczny Smak i Zdrowie na 7 dni”

1. Warunki Ogólne
1.1 SMAK I ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. STRAZACKA, 63/65, 04-462 WARSZAWA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000608972, NIP 9522145156, (dalej: „Organizator) jest Organizatorem konkursu związanego z aktywnością fizyczną podczas codziennych czynności.
1.2 Konkurs będzie prowadzony w terminie od 8 września 2016 roku do 30 września 2016 roku do godziny 23:59 czasu polskiego. (dalej: „Konkurs”)
1.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik) Aby wziąć udział w Konkursie osoba powinna posiadać miejsce zamieszkania w Warszawie lub bliskich okolicach (Ząbki, Marki, Sulejówek, Piaseczno).
1.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  2. Przebieg konkursu: 
2.1 Uczestnik chętny wziąć udział w konkursie powinien od dnia 08.09.2016 r. obserwować na Facebook oficjalny profil Smak i Zdrowie - www.facebook.com/SmakiZdrowie 
2.2 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
2.2.1 Udostępnienie publicznie konkursowego postu na swoim profilu (dalej: „Post Konkursowy”)
2.2.2 W komentarzu pod postem konkursowym, umieszczenie filmiku lub zdjęcia z wykonaniem zadania „Wplatamy ćwiczenia w codzienne czynności” (dalej: „Odpowiedź konkursowa)
2.3 Jeden użytkownik może opublikować dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych pod Postem Konkursowym, za jedną odpowiedź uważa się jeden komentarz.
2.4 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem opublikowanej przez siebie Odpowiedzi Konkursowej i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonana i opublikowana Odpowiedź Konkursowa nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
Smak i Zdrowie Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszych praw.
2.3 Wygrywa 1 osoba, której Odpowiedź Konkursowa  zdobędzie największą ilość polubieni (dalej: „Zwycięzca”)
2.4 Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków regulaminu.
2.5 Nagrodą w Konkursie jest trening personalny z Agnieszką Rylik oraz 7 – dniowy pakiet posiłków Smak i Zdrowie (dalej: „Nagroda”).
2.6 Wartość Nagrody (wybrana kaloryczność posiłków) jest zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronie www.smakizdrowie.pl - tj. maksymalnie 525 zł brutto za 7 dni diety.
2.7 Po zakończeniu Konkursu, w dniu 03.10.2016 r. do godz. 16:00 Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora ogłosi zwycięzcę. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników przez Administratora na profilu www.facebook.com/SmakiZdrowie.
2.8 Zwycięzca jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres dostawy, najpóźniej do dnia 10.10.2016 r. do godziny 23:59. Zwycięzca powinien wysłać w/w dane w wiadomości prywatnej na profilu www.facebook.com/SmakiZdrowie
2.9 Warunkiem odbioru Nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora w wiadomości prywatnej na profilu www.facebook.com/SmakiZdrowie, otrzymania od Zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania Nagrody i potwierdzenia terminu odbioru Nagrody.
2.10 Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu www.facebook.com/SmakiZdrowie wraz z podaniem jego imienia i nazwiska
2.11 Termin odebrania Nagrody  w postaci Treningu personalnego z Agnieszką Rylik oraz 7 – dniowego pakietu Cateringu Dietetycznego zostanie indywidualnie ustalona z Organizatorem i Zwycięzcą.
2.12 Nagrodę można wykorzystać do 30.11.2016 r. włącznie.
2.13 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania Nagród i rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania
2.14 Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

3. Inne Postanowienia
 3.1 Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.
3.2 Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, w każdym czasie w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
3.4 Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
3.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
3.6 W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Facebook w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
 3.7 Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
3.9 Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia wypowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Facebook’owym Smak i Zdrowie m.in: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.
3.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
3.11 Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Smak i Zdrowie sp. z o.o. , ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Smak i Zdrowie”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora Konkursu. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie  przyczyny reklamacji. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą
3.12 Z treścią Regulaminu Konkursu można zapoznać się przez cały okres trwania konkursu na profilu www.facebook.com/Smaki Zdrowie. Ponadto Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

NASZE PRZEPISY SZEF KUCHNI POLECA

Salsa z wędzonego łososia

Szybko i zdrowo!

czytaj więcej

Sok ananasowo - selerowy

Pyszny sok, idealna propozycja dla chcących zrzucić zbędne kilogramy

czytaj więcej

Gazpacho warzywne

Hiszpańska zupa

czytaj więcej

Makaron ryżowy z pieczoną papryką, cukinią i sosem tofu

Bezglutenowa propozycja obiadowa

czytaj więcej
  

NASI PARTNERZY

      Chcesz dostawać aktualne wiadomości? Zapisz się do Newslettera!

Zapisując się do Newslettera Smak i Zdrowie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stosownie do dyspozycji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883 z późn. zm.), na potrzeby kontaktu przez konsultantów Smaku i Zdrowia.

  1. Regulamin


Catering Dietetyczny Smak i Zdrowie to urozmaicona, smaczna, dobrze zbilansowana dieta oraz zawsze świeże, bogate w witaminy i substancje odżywcze posiłki dostarczane codziennie do domu lub biura.
Nasza oferta to zestawy w wersji standard: 1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal 3000 kcal oraz 3500 kcal, dieta wegetariańska, dieta wegetariańska plus ryby, dieta dla osób aktywnie uprawiających sport 3000 kcal, dieta dla kobiet w ciąży i matek karmiących, dieta bezglutenowa, dieta indywidualna.
Catering dietetyczny Warszawa i okolice (dieta pudełkowa)