REGULAMIN

   
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO SMAK I ZDROWIE

§1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez spółkę Smak i Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 63/65 Warszawa, 04-462, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608972; NIP 9522145156, REGON 364007187 zwanej dalej „SMAK I ZDROWIE”.
2. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE
• Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez Smak i Zdrowie do domu lub biura zestaw/ów składających się z :
5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), lub
3 posiłków tzw lunch box (II śniadanie, obiad i podwieczorek)
• Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, w jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
a)    Dieta Standard: 1200 kcal,1500 kcal, 2000kcal, 2500 kcal- 5 daniowa
b)    Dieta wegetariańska (1200 kcal,1500 kcal, 2000kcal, 2500 kcal) – 5 daniowa
c)    Dieta wege + ryby (1200 kcal,1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal) – 5 daniowa
d)    Lunx box (750 kcal, 1250 kcal) - 3 daniowy

2.Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o rodzaju posiłku umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Smak i Zdrowie, z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz adres i godzina dostawy oraz z rodzajem diety.
3. Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych (z wyjątkiem surówek), natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.
4. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku, dostępnym pod adresem www.smakizdrowie.pl (zakładka „Programy”)

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1.Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
a.Mailowo poprzez wysłanie mail’a na adres:  zamawiam@smakizdrowie.pl
b.Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.smakizdrowie.pl/zamawiam lub
c.telefonicznie pod nr tel: 797 009 717 czynnym od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17:00.
2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10.00 będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.
4. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Smak i Zdrowie o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
5. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Smak i Zdrowie za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Smak i Zdrowie o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 27114020040000330276151552 prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.
2. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień roboczy przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.
3. Smak i Zdrowie uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Smak i Zdrowie za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Smak i Zdrowie) kwotą należności.
4. Na życzenie Klienta serwis smakizdoriw.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy zamawiam@smakizdrowie.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

§6 DOSTAWA
1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do soboty w godzinach 4:00-8:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
2.  Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem lub drogą mailową płatności.
3.  Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu smakizdrowie.pl.
4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 10:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu, uwzględniając godziny pracy biura serwisu smakizdrowie.pl. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 797 009 717.
5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 10:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 15:00 w piątek
6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4 i 5. niniejszego paragrafu nie zostaną zrealizowane.
7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
8.  Serwis smakizdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
9. Serwis smakizdrowie.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis smakizdrowie.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1.Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Smak i Zdrowie wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
2.Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
3.O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Smak i Zdrowie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.
4.Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
5.W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Smak i Zdrowe) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
6.W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.
7.Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.
8. Zmiana diety w ramach danego Programu tj.  wykluczenie danego składnika – wiąże się z dodatkową opłata – 5 zł / dzień.

§8 REKLAMACJE
1.W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
2.Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@smakizdrowie.pl
3.Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
4.W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Smak i Zdrowie poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
5.W razie stwierdzenia przez Smak i Zdrowie, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Smak i Zdrowie Catering Dietetyczny poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
6.W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Smak i Zdrowie, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Smak i Zdrowie należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Smak i Zdrowie.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Smak i Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strażackiej 63/65 Warszawa, 04-462, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000608972; NIP 9522145156, REGON 364007187 zwanej dalej „SMAK I ZDROWIE”.  Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez zalogowanie do panelu klienta bądź kontaktując się z konsultantem Smak i Zdrowie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

NASZE PRZEPISY SZEF KUCHNI POLECA

Salsa z wędzonego łososia

Szybko i zdrowo!

czytaj więcej

Sok ananasowo - selerowy

Pyszny sok, idealna propozycja dla chcących zrzucić zbędne kilogramy

czytaj więcej

Gazpacho warzywne

Hiszpańska zupa

czytaj więcej

Makaron ryżowy z pieczoną papryką, cukinią i sosem tofu

Bezglutenowa propozycja obiadowa

czytaj więcej
  

NASI PARTNERZY

      Chcesz dostawać aktualne wiadomości? Zapisz się do Newslettera!

Zapisując się do Newslettera Smak i Zdrowie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stosownie do dyspozycji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz 883 z późn. zm.), na potrzeby kontaktu przez konsultantów Smaku i Zdrowia.

  1. Regulamin


Catering Dietetyczny Smak i Zdrowie to urozmaicona, smaczna, dobrze zbilansowana dieta oraz zawsze świeże, bogate w witaminy i substancje odżywcze posiłki dostarczane codziennie do domu lub biura.
Nasza oferta to zestawy w wersji standard: 1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal 3000 kcal oraz 3500 kcal, dieta wegetariańska, dieta wegetariańska plus ryby, dieta dla osób aktywnie uprawiających sport 3000 kcal, dieta dla kobiet w ciąży i matek karmiących, dieta bezglutenowa, dieta indywidualna.
Catering dietetyczny Warszawa i okolice (dieta pudełkowa)